Ochrona Środowiska

Kierunek ochrona środowiska (tożsama z nim inżynieria środowiska) należy do nauk ścisłych i przyrodniczych, dlatego absolwenci są wyposażeni w wiedzę matematyczno-przyrodniczą oraz wiedzę z zakresu nauk o środowisku.

Studenci kierunku są zapoznawani z problemami dotyczącymi środowiska naturalnego, związanymi ze środowiskiem regulacjami prawnymi czy wiedzy z zakresu etyki.

Podczas studiów studenci oprócz wiedzy teoretycznej zdobywają również wiedzę praktyczną na laboratoriach i często podczas zajęć terenowych. Do ukończenia studiów konieczne jest także ukończenie kilkutygodniowych praktyk, związanych z tematyką studiów. Praktyki można organizować m.in. w podmiotach administracji publicznej w jednostkach związanych ze środowiskiem, w placówkach oświaty, organizacjach non profit działających na rzecz środowiska, instytucjach naukowo-badawczych oraz prywatnych przedsiębiorstwach.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku biologia to: botanika, zoologia, chemia organiczna, geologia, ekologia, statystyka, fizyka, matematyka, prawne aspekty ochrony środowiska.

Co istotne, studia na kierunku ochrona środowiska to studia licencjackie lub inżynierskie, w zależności od oferty uczelni. Te pierwsze trwają zazwyczaj 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, natomiast inżynierskie to 3,5 lub 4 lata studiów tytuł inżyniera.

Praca po ochronie środowiska – czyli perspektywy zawodowe absolwentów?

Aspekt ochrony środowiska z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia i jest pewne, że tendencja ta się utrzyma. Zarówno władze na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym dostrzegają potrzebę podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przekłada się to na działania władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorstw. Dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów ds. ochrony środowiska również będzie wzrastać. Będą oni realizować działania wielkiej wagi, które są kluczowe dla zmniejszenia negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko naturalne. Mowa tutaj o zagadnieniach takich jak:

  • Utylizacja odpadów,
  • Zmniejszenie zużycia surowców,
  • Wprowadzanie odnawialnych źródeł energii,
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych.

Jednak praca w administracji publicznej i prywatnych przedsiębiorstwach produkcyjnych to nie jedyne perspektywy zawodowe dla absolwentów ochrony środowiska. W połączeniu z innymi kompetencjami np. pedagogika lub copywriting mogą oni aplikować na całkiem inne stanowiska. Oto kilka z nich:

  • Nauczyciel biologii,
  • Redaktor czasopism branżowych,
  • Laborant,
  • Logistyk.

Ochrona środowiska i inżynieria środowiskowa – zarobki

Specjalista ds. ochrony środowiska zarabia średnio 4660 zł brutto. Zarobki na tym stanowisku będą różnić się w zależności od wykształcenia, stażu pracy, wielkości firmy i województwa, w którym podjęto pracę.