Politechnika Poznańska

O uczelni

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska to uczelnia o ponad 100-letniej tradycji oraz prestiżowej pozycji w kraju i za granicą. Oferujemy kształcenie na blisko 40 kierunkach studiów. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej oraz kadrze akademickiej oferta dydaktyczna jest nie tylko bogata, ale także dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców. Na studiach zdobywasz praktyczne umiejętności, przydatne w przyszłej pracy. Gwarantują to liczne praktyki i staże. Nasi absolwenci są cenionymi pracownikami, ale też z powodzeniem prowadzą własne firmy. Warto podkreślić, że wg rankingu Ekonomicznych Losów Absolwentów, po PP znajduje się pracę zawodową w niezwykle krótkim czasie. PP jest liderem Uniwersytetu Europejskiego EUNICE oraz partnerem uczelni nie tylko europejskich, ale i światowych, na których nasi studenci mogą realizować program studiów w ramach wymian studenckich.

Idź do Uczelni

kierunki studiów

Wydział Architektury

Program kształcenia na Wydziale oparty jest na innowacyjnych metodach dydaktycznych, a treści kształcenia na nowoczesnych osiągnięciach w dyscyplinach: architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne. Większość prowadzonych zajęć ma charakter praktyczny. Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie kompetencji i umiejętności mających bezpośredni wpływ na jakość projektowanej przestrzeni. Badania  naukowe stwarzają studentom możliwość udziału w seminariach, sympozjach czy konferencjach, przygotowując ich również do pracy naukowo – badawczej. Poprzez ciągłe dostosowanie do ewoluujących oczekiwań rynku pracy, nasi absolwenci dysponujący niezbędnym zasobem wiedzy, umiejętności i kompetencji  społecznych, z powodzeniem znajdują zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: Architektura i Architektura wnętrz.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Architektura (inż. arch.) – język kształcenia: język polski, język angielski

 • Architektura wnętrz (lic.)

Studia II stopnia stacjonarne
 • Architektura (mgr inż. arch.) – język kształcenia: język polski, język angielski
 • Architektura wnętrz (mgr)

Kontakt

Ul. J. Rychlewskiego 2
60-965 Poznań
tel.: (61) 665-29-77 – studia stacjonarne
faks: (61) 665-33-00

tel.: (61) 665-29-45 – studia niestacjonarne
e-mail: office_darf@put.poznan.pl
http://www.architektura.put.poznan.pl

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Nazwę  z Wydziału Elektrycznego na Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki zmieniono w 2020 r.  Nową strukturę organizacyjną tworzą cztery Instytuty: Automatyki i Robotyki, Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Matematyki oraz Robotyki i Inteligencji Maszynowej. Celem Wydziału jest kształcenie na kierunkach studiów: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność, Matematyka w technice oraz  badania naukowe w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika na poziomie pozwalającym budować w Polsce konkurencyjną gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.  Wydział zapewnia wysoki poziom kształcenia poprzez wdrażanie i systematyczny rozwój Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Współpracuje z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami inżynierów w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług edukacyjnych i badań naukowych.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Automatyka i robotyka (inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski
 • Elektromobilność (inż.)
 • Elektrotechnika (inż.)
 • Matematyka nowoczesnych technologii (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Automatyka i robotyka (inż.)
 • Elektrotechnika (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • Automatyka i robotyka (mgr inż.)  – język kształcenia: język polski, język angielski
 • Elektrotechnika (mgr inż.)
 • Matematyka w technice (mgr inż.)
 • Elektromobilność (mgr inż.)
 • elektrotechnika/ Electrical Engineering (język kształcenia: j. polski oraz j. angielski)
 •  
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Automatyka i robotyka (mgr inż.)
 • Elektrotechnika (mgr inż.)
 •  

Kontakt

ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-25-41
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-25-47
faks: (61) 665-25-48
e-mail: office_deef@put.poznan.pl
http://www.fee.put.poznan.pl

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Powstał w 2020 r. w wyniku połączenia Wydziałów Informatyki oraz Elektroniki i Telekomunikacji, reprezentuje dyscyplinę Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Studia na Wydziale dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, gwarantującej uzyskanie bardzo atrakcyjnego zatrudnienia. Zapewniamy profesjonalny, światowy poziom kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, znakomitą bazę laboratoryjną, możliwość wymiany studentów z renomowanymi uczelniami europejskimi oraz praktyki w wiodących firmach współpracujących z Wydziałem. Naszym studentom stwarzamy szerokie możliwości działania w ramach studenckich organizacji kulturalnych, sportowych i naukowych i zapewniamy przyjazną atmosferę studiowania. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: Informatyka, Bioinformatyka, Sztuczna Inteligencja/ Artificial Intelligence, Elektronika i telekomunikacja, Teleinformatyka.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Informatyka (inż.)

 • Bioinformatyka (inż.)

 • Sztuczna Inteligencja/ Artificial Intelligence (inż.) – język kształcenia: język angielski

  Elektronika i telekomunikacja (inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski

 • Teleinformatyka (inż.)

Studia I stopnia niestacjonarne
 • Informatyka (inż.)

 • Elektronika i telekomunikacja (inż.)

Studia II stopnia stacjonarne
 • Informatyka (mgr inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski
 • Bioinformatyka (mgr inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski
 • Sztuczna Inteligencja/ Artificial Intelligence (mgr inż.) – język kształcenia: język angielski 
 • Teleinformatyka (mgr inż.)
 •  
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Informatyka (mgr inż.)

 • Elektronika i telekomunikacja (mgr inż.)

Kontakt

ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-22-95
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665 2948
faks: (61) 665-25-72
e-mail: office_detf@put.poznan.pl
http://www.et.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Powstał w 2020 r. w wyniku połączenia części Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Transportu. Obecnie na Wydziale istnieje sześć instytutów: Analizy Konstrukcji, Budownictwa, Inżynierii Lądowej, Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Silników Spalinowych i Napędów oraz Transportu. Misją Wydziału jest przygotowywanie kadr inżynierskich na trzech stopniach kształcenia oraz oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez transfer innowacyjnej wiedzy, w obszarze szeroko rozumianej inżynierii lądowej i transportu, w oparciu o potencjał wynikający z prowadzonych badań naukowych i współpracy z gospodarką, z uwzględnieniem potrzeb regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: Budownictwo, Budownictwo zrównoważone/ Sustainable Building Engineering, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa pojazdów, Transport.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Budownictwo (inż.)
 • Budownictwo zrównoważone/ Sustainable Building Engineering (inż.) – język kształcenia: język angielski
 • Lotnictwo (inż.)
 • Mechanika i budowa pojazdów (inż.)
 • Transport (inż.)
 •  
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Budownictwo (inż.)
 • Mechanika i budowa pojazdów (inż.)
 • Transport (inż.)
 •  
Studia II stopnia stacjonarne
 • Budownictwo (mgr inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski
 • Lotnictwo i kosmonautyka (mgr inż.)
 • Mechanika i budowa pojazdów  (mgr inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski
 • Transport (mgr inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski
 •  
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Budownictwo  (mgr inż.)
 • Mechanika i budowa pojazdów (mgr inż.)
 • Transport (mgr inż.)
 •  

Kontakt

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61)665-29-77
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-29-45
e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl
http://www.fwmt.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Funkcjonowanie Wydziału rozpoczęło się w styczniu 2020 roku. W instytutach Wydziału są realizowane następujące prace badawcze: Instytucie Inżynierii Materiałowej w zakresie: Nanomateriałów Funkcjonalnych i Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni, w Instytucie Fizyki w zakresie: nanotechnologii, bioelektroniki molekularnej, powierzchniowych struktur półprzewodnikowych i metalicznych oraz symulacji komputerowych i nanomechaniki, Instytucie Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej w zakresie: mikro- i nanostruktur molekularnych związków organicznych, materiałów funkcjonalnych dla zastosowań w optoelektronice oraz spektroskopii atomowej i molekularnej. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: Edukacja techniczno-informatyczna, Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Edukacja techniczno-informatyczna (inż.)

 • Fizyka techniczna (inż.)

 • Inżynieria materiałowa (inż.)

Studia II stopnia stacjonarne
 • Edukacja techniczno-informatyczna (mgr inż.)

 • Fizyka techniczna (mgr inż.)

 • Inżynieria materiałowa (mgr inż.)

Kontakt

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel.: (61) 61 665-29-77 studia stacjonarne

tel. (61) 665-29-45 studia niestacjonarne

e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl
http://www.phys.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Inżynierii Mechanicznej został założony w 1919 roku jako Wydział Mechaniczny – pierwszy, macierzysty w Wyższej Szkole Budowy Maszyn. Na kierunkach Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika oraz Inżynieria biomedyczna można studiować szeroko rozumianą inżynierię mechaniczną – konstrukcję, technologię, automatyzację, diagnostykę i informatyzację, ale również Zarządzanie i inżynierię produkcji – poznawać systemy produkcyjne, czy zarządzanie jakością. Najnowsze kierunki studiów odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy – zasób wiedzy inżynierów mechatroników łączy kilka obszarów wiedzy i umiejętności. Inżynieria biomedyczna kształci inżynierów – specjalistów budowy i eksploatacji urządzeń medycznych i protetyki. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Inżynieria biomedyczna/ Biomedical Engineering (inż.)– język kształcenia: j.
  polski, j. angielski (inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.)
 • Mechatronika (inż.)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.)
 • Mechatronika (inż.)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (inż.)
 •  
Studia II stopnia stacjonarne
 • Inżynieria biomedyczna/nBiomedical Engineering– język kształcenia: j.
  polski, j. angielski (mgr inż.)
 • Inżynieria cyklu życia produktu/ Product Lifecycle Engineering (mgr inż.) – język kształcenia: język angielski
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika/ Mechatronics (mgr inż.)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (mgr inż.)

Kontakt

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-23-62
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-23-61
faks: (61) 665-23-63
e-mail: office_dmef@put.poznan.pl
http://www.dmef.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Rozpoczął działalność w 2020 roku. Ofertę edukacyjną charakteryzują nowoczesne metody i szeroki zakres tematyki kształcenia. Wydział zapewnia wszechstronne wykształcenie z zakresu inżynierii środowiska, instalacji budowlanych, elektroenergetyki, energetyki oraz energetyki cieplnej i odnawialnej na poziomie inżynierskim i magisterskim. Wszystkie dostępne formy kształcenia mają jeden cel – umożliwienie studentom zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Osiągnięcia naukowe kardy badawczo-dydaktycznej Wydziału w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dają Politechnice Poznańskiej uprawnienia akademickie do doktoryzowania i habilitowania w tej dyscyplinie naukowej. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: Inżynieria środowiska, Energetyka, Elektroenergetyka, Energetyka przemysłowa i odnawialna oraz Zielona Energia/Green Energy.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Inżynieria środowiska (inż.)
 • Energetyka (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Inżynieria środowiska (inż.)
 • Energetyka (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • Inżynieria środowiska (mgr inż.)
 • Elektroenergetyka (mgr inż.)
 • Energetyka przemysłowa i odnawialna (mgr inż.)
 • Zielona Energia / Green Energy (mgr inż.) – język kształcenia: język angielski
 • Energetyka jądrowa (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Inżynieria środowiska (mgr inż.)
 • Elektroenergetyka (mgr inż.)
 • Energetyka przemysłowa i odnawialna (mgr inż.)

Kontakt

ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-29-77
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-29-45
faks: (61) 665-24-44
e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl
http://www.fceee.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania

Misją Wydziału jest generowanie nowej wiedzy przez twórcze łączenie nauk inżynieryjnych z naukami o zarządzaniu oraz kształcenie w zakresie logistyki, inżynierii bezpieczeństwa i inżynierii zarządzania, także w trybie ustawicznym, w powiązaniu z prowadzonymi pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, we współpracy z rynkiem pracy, w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Wizją jest budowanie marki, jako cenionego zespołu kompetentnych ekspertów i liczącej się jednostki naukowo-dydaktycznej Politechniki Poznańskiej, rozpoznawalnej w kraju i za granicą, poszukiwanego partnera w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych i dydaktycznych, gwarantującego wysoki poziom naukowy i jakość kształcenia. Kształcenie prowadzone jest w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria zarządzania, Logistyka.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Inżynieria bezpieczeństwa i jakości (inż.)

 • Inżynieria zarządzania (inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski

 • Logistyka (inż.)

Studia I stopnia niestacjonarne
 • Inżynieria bezpieczeństwa (inż.)

 • Inżynieria zarządzania (inż.)

 • Logistyka (inż.)

Studia II stopnia stacjonarne
 • Inżynieria bezpieczeństwa i jakości (mgr)

 • Inżynieria zarządzania (mgr) – język kształcenia: język polski, język angielski

 • Logistyka (mgr) – język kształcenia: język polski, język angielski

Studia II stopnia niestacjonarne
 • Inżynieria bezpieczeństwa (mgr)

 • Inżynieria zarządzania (mgr)

 • Logistyka (mgr)

Kontakt

J. Rychlewskiego 2
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 61 665-34-25
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-29-45
e-mail: office_demf@put.poznan.pl
http://www.fem.put.poznan.pl

Wydział Technologii Chemicznej

To dynamicznie rozwijająca się jednostka z wieloletnią tradycją dydaktyczną, której misją jest kształcenie wyspecjalizowanej kadry inżynieryjno-technologicznej na potrzeby szeroko rozumianego przemysłu. Ścisła współpraca Wydziału z jednostkami sektora gospodarczego umożliwia  studentom zdobycie wiedzy w zakresie praktycznych rozwiązań, a realizacja praktyk zawodowych otwiera przed nimi szerokie perspektywy kariery zawodowej.  Atutem studiów na Wydziale jest łączenie wiedzy teoretycznej oraz praktyki laboratoryjnej i technologicznej. Studenci poznają zasady prowadzenia procesów technologicznych i ich realizacji w przemyśle. Liczne projekty pozwalają im rozwinąć umiejętność pracy zespołowej.  Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria farmaceutyczna, Technologia chemiczna/ Chemical Technology, Technologie obiegu zamkniętego

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Inżynieria chemiczna i procesowa (inż.)
 • Inżynieria farmaceutyczna (inż.)
 • Technologia chemiczna (inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski
 • Technologie obiegu zamkniętego (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Technologia chemiczna (inż.)
 •  
Studia II stopnia stacjonarne
 • Inżynieria chemiczna i procesowa (mgr inż.)
 • Technologia chemiczna (mgr inż.) – język kształcenia: język polski, język angielski
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Technologia chemiczna (mgr inż.)

Kontakt

Berdychowo 4
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-23-51
Studia niestacjonarne tel.: (61) 61 665-29-45
faks: (61) 665-28-52
e-mail: office_dctf@put.poznan.pl
http://www.fct.put.poznan.pl

rekrutacja

Dlaczego Politechnika Poznańska?

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Politechnika Poznańska

Sekcja Rekrutacji

Jacka Rychlewskiego 2

60-965 Poznań

tel.: +48 61 665 3548

e‑mail: rekrutacja@put.poznan.pl