Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia ze 100-letnia tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych oraz 70-letnią funkcjonowania jako autonomiczna jednostka. W swojej historii sięga do tradycji akademickich z roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. 

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 8 tys. studentów, na 25 kierunkach studiów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej.

Idź do Uczelni
Czytaj więcej

Kształcenie w naszym Uniwersytecie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające bądź jednolite magisterskie (kierunek Weterynaria), kończąc na studiach doktoranckich. W uczelni istnieje 6 wydziałów, które oferują szeroką gamę atrakcyjnych kierunków studiów. w tym m.in. o profilu praktycznym oraz interdyscyplinarne. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są różnorodne, nowatorskie badania oraz odbywają się zajęcia, warsztaty, laboratoria dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym jak i zagranicznym, a proponowana oferta usługowa i badawcza może być realizowana na wielu płaszczyznach.

W strukturze uczelni znajdują się: sześć wydziałów: Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Leśny i Technologii Drewna, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Nauk o Żywności i Żywieniu, Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Ekonomiczny; ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Dziesięć zakładów doświadczalnych (rolniczych, sadowniczych, leśnych, dydaktycznych) Administracja centralna Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi szeroki zakres badań naukowych i otwiera się na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Każda z jednostek funkcjonujących w strukturach Uniwersytetu realizuje zróżnicowane badania, których wyniki upowszechniane są poprzez m.in. publikacje naukowe, popularno-naukowe, ekspertyzy, opracowania, prace dyplomowe, raporty, doniesienia. Jednym z obszarów aktywności naukowo-badawczej uczelni jest realizacja różnego rodzaju projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych.

Znaczna aktywność naukowców widoczna jest także w grantach finansowanych ze środków krajowych na podstawie umów zawartych z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rocznie realizowanych jest blisko 100 takich projektów przez jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w obszarze działalności dydaktycznej dba o systematyczne zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia. Z widocznymi efektami wdraża standardy jakościowe przyjęte dla szkolnictwa wyższego, nawiązujące do najlepszych wzorców edukacyjnych. Prowadzone działania zmierzają do zapewnienia absolwentom uczelni wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz wzrostu ich konkurencyjności.

Wysoka jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek uczelni znajduje też potwierdzenie w ewaluacji dokonywanej przez ministerialne gremia.

kierunki studiów

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Kształcimy około 1 700  studentów na pięciu kierunkach studiów. Najważniejsza  działalność Wydziału to: kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki; upowszechnianie wiedzy; postępu biologicznego i technologicznego; prowadzenie badań naukowych w obszarze agronomii, biotechnologii, ogrodnictwa, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska. Wydział posiada bogatą ofertę dydaktyczną dostosowaną do zainteresowań studentów oraz zapotrzebowania rynku pracy, bardzo dobre warunki studiowania, wysokie standardy kształcenia i wsparcie doświadczonej kadry akademickiej. Ponadto oferuje praktyki i staże w nowoczesnych i prestiżowych firmach, programy międzynarodowej i krajowej wymiany studenckiej.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Architektura krajobrazu (inż.)
 • Biotechnologia (inż.)
 • Ochrona środowiska (inż.)
 • Ogrodnictwo (inż.)
 • Rolnictwo (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Architektura krajobrazu (inż.)
 • Ogrodnictwo (inż.)
 • Rolnictwo (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • Architektura krajobrazu (mgr inż.)
 • Biotechnologia (mgr inż.)
 • Ochrona środowiska (mgr inż.)
 • Ogrodnictwo (mgr inż.)
 • Rolnictwo (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Architektura krajobrazu (mgr inż.)
 • Ochrona środowiska (mgr inż.)
 • Ogrodnictwo (mgr inż.)
 • Rolnictwo (mgr inż.)

Kontakt

Dziekanat, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61- 846-6060, 61-848-7091, 7092, 7094, 61-848-7105,
e-mail: dziekwrl@up.poznan.pl, www.wroib.up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
kierunki: biotechnologia, ochrona środowiska, rolnictwo
tel. 507 927 291, rekwro_1@up.poznan.plkierunki: architektura krajobrazu, ogrodnictwo
tel. 507 927 258, rekwro_2@up.poznan.pl

 

LOKALIZACJA WYDZIAŁU:

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Dojazd 11,
60-631 Poznań

Dlaczego Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii?

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest spadkobiercą i kontynuatorem jednego z pierwszych wydziałów Uniwersytetu Poznańskiego, utworzonego w 1919 roku. Obecny Wydział może poszczycić się zatem jednym z najstarszych rodowodów w dziejach kształcenia uniwersyteckiego w Wielkopolsce.

Atuty wydziału: Kategoria naukowa A, dwukrotne z rzędu wyróżnienie jakości kształcenia na kierunku leśnictwo przez Polską Komisję Akredytacyjną, wyróżnienie kierunku studiów technologia drewna przez Polską Komisję Akredytacyjną, dwukrotne z rzędu w latach 2018, 2019 pierwsze miejsce w Rankingu Perspektywy wśród kierunków rolniczych i leśnych oraz 2 miejsce w 2020, nagroda SYMBOL NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA 2020.

Wydział tworzą ambitni i kreatywni ludzie, pracuje tu 196 pracowników, w tym 21 profesorów i 48 doktorów habilitowanych. Z jednej strony mamy doskonałą kadrę zaangażowaną w proces dydaktyczny i badania naukowe, a z drugiej studentów, którzy z zaangażowaniem włączają się w życie Wydziału. Na Wydziale studiuje około 1700 studentów. Wielu z nich działa w czterech kołach naukowych oraz w samorządzie studenckim.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Leśnictwo (inż.)
 • Projektowanie mebli (inż.)
 • Technologia drewna (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Leśnictwo (inż.)
 • Technologia drewna (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • Leśnictwo (mgr)
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (mgr)
 • Projektowanie mebli (mgr inż.)
 • Technologia drewna (mgr inż.)
 •  
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Leśnictwo (mgr)
 • Technologia drewna (mgr inż.)

Kontakt

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Coll. Maximum, Wojska Polskiego 28

tel. 507 927 286 (leśnictwo stacjonarne i ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna),
505 030 424 (leśnictwo niestacjonarne),
507 926 981 (projektowanie mebli i technologia drewna)

e-mail: rekwld_1@up.poznan.pl (leśnictwo stacjonarne i ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna),
rekwld_2@up.poznan.pl (leśnictwo niestacjonarne),
rekwld_3@up.poznan.pl (projektowanie mebli i technologia drewna)

 

LOKALIZACJA WYDZIAŁU:

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Wojska Polskiego 71C,
60-625 Poznań

Dlaczego Wydział Leśny i Technologii Drewna?

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzetach

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (WWZ) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to jedna z najstarszych jednostek Uczelni, która dzięki wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej oraz nowoczesnemu zapleczu prowadzi badania i działalność edukacyjną na najwyższym poziomie. Na podkreślenie zasługuje czynna współpraca nauczycieli akademickich oraz Wydziału z otoczeniem gospodarczym, co przekłada się na realizację wielu projektów badawczych i rozwojowych oraz uwzględnianie najnowszych trendów podczas zajęć dydaktycznych.

Oferta dydaktyczna Wydziału jest bardzo szeroka i zróżnicowana, obejmuje liczne specjalności i specjalizacje, w tym także anglojęzyczne. Program realizowanych na Wydziale kierunków studiów jest elastyczny i dostosowany do zainteresowań studentów oraz dynamicznie zmieniających  się potrzeb na rynku pracy.

Czytaj więcej

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WWZ?

 • Wydział łączący tradycję z nowoczesnością
 • istnieje możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju i za granicą
 • realizowane kierunki studiów cieszą się zainteresowaniem studentów i pracodawców
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów z branży
 • ćwiczenia realizowane są w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie
 • realizowane są projekty dedykowane studentom
 • istnieje możliwość poszerzania kompetencji poprzez współuczestniczenie w projektach naukowych i badawczo – rozwojowych
 • istnieje możliwość samorealizacji i rozwoju w Kołach Naukowych i organizacjach studenckich
 • jakość kształcenia potwierdzona została najwyższą, wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zootechnika oraz I miejscem Wydziału (kierunek Zootechnika) w rankingu Perspektyw

DLA KOGO?

Oferta edukacyjna wydziału adresowana jest do osób które:

 • są zainteresowane kierunkami studiów o profilu biologicznym, weterynaryjnym i zootechnicznym
 • chcą uzyskać kompleksowe wykształcenie dające satysfakcję i uznanie na rynku pracy
 • chcą mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania
 • oczekują uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia, warsztaty, kursy oraz studia podyplomowe
 • są ambitne i pełne pasji
 • kochają przyrodę, zwierzęta, a także interesują się ochroną zdrowia publicznego i środowiska w którym żyją

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Biologia stosowana (lic.)
 • Zootechnika (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Zootechnika (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • Biologia stosowana (mgr)
 • Zootechnika (mgr inż.) 
 • Żywienie zwierząt (mgr)
 •  
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Zootechnika (mgr inż.) 
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
 • Weterynaria (lekarz weterynarii)

Kontakt

Dziekanat, Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28, pokój 118, 119, 120
tel. 61-848-7104, 7244, e-mail: dziekwet@up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
kierunki: biologia stosowana, weterynaria, zootechnika, żywienie zwierząt
tel. 504 626 189, e-mail: rekwwz@up.poznan.pl

LOKALIZACJA WYDZIAŁU:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Wołyńska 33,
60-637 Poznań

Dlaczego Wydział Medycyny Weterynaryjnej?

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Wydział Nauk o Żywności jest jednostką o 60-letniej historii, posiadającą bardzo dobrą bazę naukowo-dydaktyczną i duże doświadczenie w zakresie kształcenia technologów żywności i dietetyków. Na wydziale studiuje blisko 1640 studentów, w tym 1103 w trybie stacjonarnym.  

Najważniejsza  działalność Wydziału to kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, upowszechnianie wiedzy, postępu technologicznego, biotechnologicznego i dietetycznego, ale także prowadzenie badań naukowych we współpracy z przemysłem i w zakresie badań podstawowych. Poziom prowadzonych badań naukowych i realizowanych zajęć dydaktycznych jest nierozerwalnie związany z posiadanym zapleczem materialnym. Studenci realizują badania z wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury badawczej w nowoczesnych laboratoriach.

Bardzo istotnym elementem rzutującym na jakość kształcenia na Wydziale jest współpraca z interesariuszami zewnętrznymi nie tylko na płaszczyźnie wspólnie realizowanych projektów badawczych, ale także programów stażowych. Wydział oferuje praktyki i staże w nowoczesnych i prestiżowych firmach oraz udział w międzynarodowych i krajowych programach wymiany studenckiej. Intensyfikacja działań w obu wymienionych obszarach wzmacnia pozycję Wydziału oraz zwiększa satysfakcję absolwentów. Oba te elementy stanowią o rozpoznawalności Wydziału i decydują o naborze kandydatów na studia.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Dietetyka (lic.)

 • Jakość i bezpieczeństwo żywności (lic.)

 • Technologia żywności i żywienie człowieka (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Dietetyka (lic.)
 • Technologia żywności i żywienie człowieka (inż.)
 •  
Studia II stopnia stacjonarne
 • Dietetyka (mgr)

 • Technologia żywności i żywienie człowieka (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Dietetyka (mgr)

 • Technologia żywności i żywienie człowieka (mgr inż.)

Kontakt

Dziekanat, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pokój 205, 206
tel. 61-848-7095, 7096, 7097
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl, www.foodsciences.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka
tel. 507 927 256, e-mail: rekwnz_1@up.poznan.plkierunki: dietetyka, jakość i bezpieczeństwo żywności
tel. 514 901 104, e-mail: rekwnz_2@up.poznan.pl

LOKALIZACJA WYDZIAŁU:

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Ul. Wojska Polskiego 31,
60-624 Poznań

Dlaczego Wydział o Żywności i Zywieniu?

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej to wydział nauk technicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Nasz Wydział doskonale wpisuje się w ogólnoświatowe trendy w zakresie kształcenia w wiodących obszarach, takich jak: technologia, inżynieria, informatyka, czy kształtowanie środowiska.

Naszą kompetencją jest umiejętność połączenia techniki i środowiska z praktyką, by lepiej zrozumieć i budować powiązania pomiędzy nimi. Nasze kierunki studiów również doskonale odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy i związane są z zawodami przyszłości. Kształcimy w siedmiu kierunkach studiów, takich jak: Inżynieria Środowiska, Ekoenergetyka, Inżynieria Rolnicza, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geotechnologie Hydrotechnika Transport, Wodny, Informatyka Stosowana.

Nasz Wydział to połączenie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz wysoko wykfalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Zaangażowanie i pasja do poszerzania obszarów wiedzy przez naszych pracowników powoduje, że realizujemy wiele projektów badawczo-rozwojowych, które następnie znajdują zastosowanie we wdrożeniach wielu sektorów gospodarki.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Ekoenergetyka (inż.)
 • Informatyka stosowana (inż.)
 • Inżynieria rolnicza (inż.)
 • Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny (inż.)
 • Gospodarka przestrzenna (inż.)
 • Inżynieria środowiska (inż.)
 • Inżynieria i gospodarka wodna (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Ekoenergetyka (inż.)
 • Informatyka stosowana (inż.)
 • Inżynieria rolnicza (inż.)
 • Gospodarka przestrzenna (inż.)
 • Inżynieria środowiska (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • Ekoenergetyka (mgr inż.)
 • Inżynieria rolnicza (mgr inż.)
 • Inżynieria rolnicza (mgr inż.)
 • Gospodarka przestrzenna (mgr)
 • Inżynieria środowiska (mgr inż.)
 • Inżynieria i gospodarka wodna (mgr inż.)
 •  
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Ekoenergetyka (mgr inż.)
 • Inżynieria rolnicza (mgr inż.)
 • Gospodarka przestrzenna (mgr)
 • Inżynieria środowiska (mgr inż.)

Kontakt

Dziekanat, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pokój 215, 217
tel. 61-848-7124, 7103, 7073, e-mail: inzynieria@up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
kierunki: gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
tel. 507 927 254, e-mail: rekwi_1@up.poznan.pl

kierunki: ekoenergetyka, informatyka stosowana, inżynieria rolnicza
tel. 507 927 276, e-mail: rekwi_2@up.poznan.pl

LOKALIZACJA WYDZIAŁU:

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Piątkowska 94,
60-649 Poznań

Dlaczego Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej?

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny jest jednostką prowadzącą unikatowe badania i kierunki studiów, posiadające walory niszowości i elitarności kształcenia. Wydział kształci na dwóch kierunkach studiów: EKONOMIA oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, na których studiuje około 1500 studentów.

Wydział prowadzi również studia podyplomowe, nadaje także stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dla studentów Wydziału przygotowana jest szeroka oferta praktyk, warsztatów i wyjazdów studyjnych oraz szkoleń. Absolwenci Wydziału są poszukiwani i doceniani na rynku pracy.

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • Ekonomia (lic.)
 • Finanse i rachunkowość (lic.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • Ekonomia (lic.)
 • Finanse i rachunkowość (lic.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • Ekonomia (mgr)
 • Finanse i rachunkowość (mgr)
 •  
Studia II stopnia niestacjonarne
 • Ekonomia (mgr)
 • Finanse i rachunkowość (mgr)
 •  

Kontakt

Dziekanat, Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28, pokój 212, 213
tel. 61-848-6741, 6742, 6743, 6744, e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
www.up.poznan.pl/wes

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość
tel. 507 926 248, e-mail: rekwe@up.poznan.pl

LOKALIZACJA WYDZIAŁU:

Wydział Ekonomiczny
Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań

Dlaczego Wydział Ekonomiczny?

rekrutacja

Dlaczego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu?

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
rekrutacja@up.poznan.pl
tel. +48 61 848 7009, 7212