Poznańska mapa akademicka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia z ponad 100-letnia tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych oraz 70-letnią funkcjonowania jako autonomiczna jednostka. W swojej historii sięga do tradycji akademickich z roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. 

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 7 tys. studentów, na 26 kierunkach studiów, zatrudnia ponad 700 nauczycieli akademickich, w tym ponad 95 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej.

Czytaj więcej

Kształcenie w naszym Uniwersytecie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające bądź jednolite magisterskie (kierunek weterynaria), kończąc na studiach doktoranckich. W uczelni istnieje sześć wydziałów, które oferują szeroką gamę atrakcyjnych kierunków studiów. w tym m.in. o profilu praktycznym oraz interdyscyplinarne. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są różnorodne, nowatorskie badania oraz odbywają się zajęcia, warsztaty, laboratoria dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym jak i zagranicznym, a proponowana oferta usługowa i badawcza może być realizowana na wielu płaszczyznach.

W strukturze uczelni znajdują się: sześć wydziałów: Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Leśny i Technologii Drewna, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Nauk o Żywności i Żywieniu, Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Ekonomiczny; ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, zakłady doświadczalne, Administracja centralna, Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi szeroki zakres badań naukowych i otwiera się na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Każda z jednostek funkcjonujących w strukturach Uniwersytetu realizuje zróżnicowane badania, których wyniki upowszechniane są poprzez m.in. publikacje naukowe, popularno-naukowe, ekspertyzy, opracowania, prace dyplomowe, raporty, doniesienia. Jednym z obszarów aktywności naukowo-badawczej uczelni jest realizacja różnego rodzaju projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych.

Znaczna aktywność naukowców widoczna jest także w grantach finansowanych ze środków krajowych na podstawie umów zawartych z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rocznie realizowanych jest blisko 100 takich projektów przez jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w obszarze działalności dydaktycznej dba o systematyczne zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia. Z widocznymi efektami wdraża standardy jakościowe przyjęte dla szkolnictwa wyższego, nawiązujące do najlepszych wzorców edukacyjnych. Prowadzone działania zmierzają do zapewnienia absolwentom uczelni wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz wzrostu ich konkurencyjności.

Wysoka jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek uczelni znajduje też potwierdzenie w ewaluacji dokonywanej przez ministerialne gremia.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii kształci na pięciu kierunkach studiów – biotechnologia, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, rolnictwo oraz ochrona środowiska. Najważniejsza działalność Wydziału to upowszechnianie wiedzy, postępu biologicznego i technologicznego, prowadzenie badań naukowych w obszarze agronomii, biotechnologii, ogrodnictwa, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska. Wydział posiada bogatą ofertę dydaktyczną dostosowaną do zainteresowań studentów oraz zapotrzebowania rynku pracy, bardzo dobre warunki studiowania, wysokie standardy kształcenia i wsparcie doświadczonej kadry akademickiej. Ponadto oferuje praktyki i staże w nowoczesnych i prestiżowych firmach, programy międzynarodowej i krajowej wymiany studenckiej.

Kierunki studiów

Kierunki Studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • agroturystyka (lic.)
 • architektura krajobrazu (inż.)
 • biotechnologia (inż.)
 • ochrona środowiska (inż.)
 • ogrodnictwo (inż.)
 • rolnictwo (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • architektura krajobrazu (inż.)
 • ogrodnictwo (inż.)
 • rolnictwo (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • architektura krajobrazu (mgr inż.)
 • biotechnologia (mgr inż.)
 • ochrona środowiska (mgr inż.)
 • ogrodnictwo (mgr inż.)
 • rolnictwo (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • architektura krajobrazu (mgr inż.)
 • ochrona środowiska (mgr inż.)
 • ogrodnictwo (mgr inż.)
 • rolnictwo (mgr inż.)

Kontakt

Dziekanat
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61- 846-6060, 61-848-7091, 7092, 7093, 7094, 61-848-7105
e-mail: dziekwrl@up.poznan.pl
wroib.up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. 507 927 291, rekwro_1@up.poznan.pl (biotechnologia, ochrona środowiska, rolnictwo)
tel. 507 927 258, rekwro_2@up.poznan.pl (architektura krajobrazu, ogrodnictwo)

LOKALIZACJA WYDZIAŁU

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
ul. Dojazd 11,
60-631 Poznań

Dlaczego Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii?

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Wydział Leśny i Technologii Drewna kształci na czterech kierunkach studiów – leśnictwo, technologia drewna, projektowanie mebli oraz ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (studia interdyscyplinarne).

Jednostkę tworzą ambitni i kreatywni ludzie, którzy stanowią doskonałą kadrę zaangażowaną w proces dydaktyczny i badania naukowe. Na Wydziale studiuje około 1700 studentów, wielu z nich działa w kołach naukowych oraz w samorządzie studenckim.

Oferta dydaktyczna Wydziału jest bardzo szeroka i zróżnicowana, obejmuje liczne specjalności i specjalizacje, w tym także anglojęzyczne. Program realizowanych na Wydziale kierunków studiów jest elastyczny i dostosowany do zainteresowań studentów oraz dynamicznie zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Kierunki studiów

Kierunki Studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • leśnictwo (inż.)
 • projektowanie mebli (inż.)
 • technologia drewna (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • leśnictwo (inż.)
 • technologia drewna (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • leśnictwo (mgr)
 • ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (mgr)
 • projektowanie mebli (mgr inż.)
 • technologia drewna (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • leśnictwo (mgr)
 • technologia drewna (mgr inż.)

Kontakt

Dziekanat
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61-848-7521, 7098, 7099
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
wltd.up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. 507 927 286, rekwld_1@up.poznan.pl (leśnictwo stacjonarne, ochrona przyrody i edukacja
przyrodniczo-leśna)
tel. 505 030 424, rekwld_2@up.poznan.pl (leśnictwo niestacjonarne)
tel. 507 926 981, rekwld_3@up.poznan.pl (projektowanie mebli, technologia drewna)

LOKALIZACJA WYDZIAŁU

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Ul. Wojska Polskiego 71C,
60-625 Poznań

Dlaczego Wydział Leśny i Technologii Drewna?

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach?

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach kształci na trzech kierunkach studiów – biologia stosowana, zootechnika oraz weterynaria. Jest to jedna z najstarszych jednostek Uczelni, która dzięki wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej oraz nowoczesnemu zapleczu prowadzi badania i działalność edukacyjną na najwyższym poziomie. Na podkreślenie zasługuje czynna współpraca nauczycieli akademickich oraz Wydziału z otoczeniem gospodarczym, co przekłada się na realizację wielu projektów badawczych i rozwojowych oraz uwzględnianie najnowszych trendów podczas zajęć dydaktycznych. Oferta dydaktyczna Wydziału jest bardzo szeroka i zróżnicowana, obejmuje liczne specjalności i specjalizacje, w tym także anglojęzyczne. Program realizowanych na Wydziale kierunków studiów jest elastyczny i dostosowany do zainteresowań studentów oraz dynamicznie zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Czytaj więcej

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WWZ?

 • Wydział łączący tradycję z nowoczesnością
 • istnieje możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju i za granicą
 • realizowane kierunki studiów cieszą się zainteresowaniem studentów i pracodawców
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów z branży
 • ćwiczenia realizowane są w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie
 • realizowane są projekty dedykowane studentom
 • istnieje możliwość poszerzania kompetencji poprzez współuczestniczenie w projektach naukowych i badawczo – rozwojowych
 • istnieje możliwość samorealizacji i rozwoju w Kołach Naukowych i organizacjach studenckich
 • jakość kształcenia potwierdzona została najwyższą, wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zootechnika oraz I miejscem Wydziału (kierunek Zootechnika) w rankingu Perspektyw

DLA KOGO?

Oferta edukacyjna wydziału adresowana jest do osób które:

 • są zainteresowane kierunkami studiów o profilu biologicznym, weterynaryjnym i zootechnicznym
 • chcą uzyskać kompleksowe wykształcenie dające satysfakcję i uznanie na rynku pracy
 • chcą mieć wpływ na swoją ścieżkę nauczania
 • oczekują uzupełniania swojego wykształcenia poprzez szkolenia, warsztaty, kursy oraz studia podyplomowe
 • są ambitne i pełne pasji
 • kochają przyrodę, zwierzęta, a także interesują się ochroną zdrowia publicznego i środowiska w którym żyją

Kierunki studiów

Kierunki Studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • biologia stosowana (lic.)
 • zootechnika (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • zootechnika (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • biologia stosowana (mgr)
 • zootechnika (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • zootechnika (mgr inż.) 
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
 • weterynaria (lekarz weterynarii)

Kontakt

Dziekanat
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61-848-7104, 7244
e-mail: dziekwet@up.poznan.pl
wwz.up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. 504 626 189, e-mail: rekwwz@up.poznan.pl (biologia stosowana, weterynaria, zootechnika)

LOKALIZACJA WYDZIAŁU

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Ul. Wołyńska 33,
60-637 Poznań

Dlaczego Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach?

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu to jednostka posiadająca bardzo dobrą bazę naukowo- dydaktyczną i duże doświadczenie w zakresie kształcenia technologów żywności i dietetyków.

Najważniejsza działalność Wydziału to kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, upowszechnianie wiedzy, postępu technologicznego, biotechnologicznego i dietetycznego, ale także prowadzenie badań naukowych we współpracy z przemysłem i w zakresie badań podstawowych. Poziom prowadzonych badań naukowych i realizowanych zajęć dydaktycznych jest nierozerwalnie związany z posiadanym zapleczem materialnym. Studenci realizują badania z wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury badawczej w nowoczesnych laboratoriach.

Bardzo istotnym elementem rzutującym na jakość kształcenia na Wydziale jest współpraca z interesariuszami zewnętrznymi nie tylko na płaszczyźnie wspólnie realizowanych projektów badawczych, ale także programów stażowych. Wydział oferuje praktyki i staże w nowoczesnych i prestiżowych firmach oraz udział w międzynarodowych i krajowych programach wymiany studenckiej.

Kierunki studiów

Kierunki Studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • dietetyka (lic.)
 • jakość i bezpieczeństwo żywności (inż.)
 • projektowanie żywności (lic.)
 • technologia żywności i żywienie człowieka (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • dietetyka (lic.)
 • technologia żywności i żywienie człowieka (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • dietetyka (mgr)

 • technologia żywności i żywienie człowieka (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • dietetyka (mgr)

 • technologia żywności i żywienie człowieka (mgr inż.)

Kontakt

Dziekanat
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61-848-7095, 7096, 7097
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl
wnoziz.up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. 507 927 256, e-mail: rekwnz_1@up.poznan.pl (technologia żywności i żywienie człowieka)
tel. 514 901 104, e-mail: rekwnz_2@up.poznan.pl (dietetyka, jakość i bezpieczeństwo żywności)

LOKALIZACJA WYDZIAŁU

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Ul. Wojska Polskiego 31,
60-624 Poznań

Dlaczego Wydział o Żywności i Żywieniu?

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej doskonale wpisuje się w ogólnoświatowe trendy w zakresie kształcenia w wiodących obszarach, takich jak technologia, inżynieria, informatyka, czy kształtowanie środowiska.

Łączymy technikę i środowisko z praktyką by lepiej zrozumieć i budować powiązania pomiędzy nimi. Oferowane kierunki studiów doskonale odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy i związane są z zawodami przyszłości. Kształcimy na siedmiu kierunkach studiów – inżynieria środowiska, ekoenergetyka, inżynieria ochrony klimatu, inżynieria rolnicza, gospodarka przestrzenna, inżynieria hydrotechniczna, informatyka i inżynieria danych.

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej to połączenie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz wysoko wykfalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Zaangażowanie i pasja do poszerzania obszarów wiedzy przez naszych pracowników powoduje, że realizujemy wiele projektów badawczo- rozwojowych, które następnie znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki.

Kierunki studiów

Kierunki Studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • ekoenergetyka (inż.)
 • informatyka i inżynieria danych (inż.)
 • inżynieria rolnicza (inż.)
 • inżynieria ochrony klimatu (inż.)
 • inżynieria hydrotechniczna (inż.)
 • gospodarka przestrzenna (inż.)
 • inżynieria środowiska (inż.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • ekoenergetyka (inż.)
 • informatyka i inżynieria danych (inż.)
 • inżynieria rolnicza (inż.)
 • gospodarka przestrzenna (inż.)
 • inżynieria środowiska (inż.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • ekoenergetyka (mgr inż.)
 • informatyka i inżynieria danych (mgr inż.)
 • inżynieria rolnicza (mgr inż.)
 • gospodarka przestrzenna (mgr)
 • inżynieria środowiska (mgr inż.)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • ekoenergetyka (mgr inż.)
 • informatyka i inżynieria danych (mgr inż.)
 • inżynieria rolnicza (mgr inż.)
 • gospodarka przestrzenna (mgr)
 • inżynieria środowiska (mgr inż.)

Kontakt

Dziekanat
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61-848-7124, 7103, 7073
e-mail: inzynieria@up.poznan.pl
wisim.up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. 507 927 254, e-mail: rekwi_1@up.poznan.pl (gospodarka przestrzenna, inżynieria ochrony klimatu, inżynieria środowiska, inżynieria hydrotechniczna)
tel. 507 927 276, e-mail: rekwi_2@up.poznan.pl (ekoenergetyka, informatyka i inżynieria danych, inżynieria rolnicza)

LOKALIZACJA WYDZIAŁU
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Piątkowska 94,
60-649 Poznań

Dlaczego Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej?

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny to jednostka prowadząca unikatowe badania i kierunki studiów, posiadające walory niszowości i elitarności kształcenia. Wydział kształci na dwóch kierunkach studiów – ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Dla studentów Wydziału przygotowana jest szeroka oferta praktyk, warsztatów i wyjazdów studyjnych oraz szkoleń. Podejmując jeden z kierunków studiów, studenci otrzymują wartość dodaną w postaci wiedzy finansowej i rachunkowej uwzględniającej specyfikę gospodarki żywnościowej, która jest niedostępna w innych uczelniach o ogólnoekonomicznych profilach kształcenia.

Kierunki studiów

Kierunki Studiów

Studia I stopnia stacjonarne
 • ekonomia (lic.)
 • finanse i rachunkowość (lic.)
Studia I stopnia niestacjonarne
 • ekonomia (lic.)
 • finanse i rachunkowość (lic.)
Studia II stopnia stacjonarne
 • ekonomia (mgr)
 • finanse i rachunkowość (mgr)
Studia II stopnia niestacjonarne
 • ekonomia (mgr)
 • finanse i rachunkowość (mgr)

Kontakt

Dziekanat
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28
tel. 61-848-6741, 6742, 6743, 6744
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
wes.up.poznan.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. 507 926 248, e-mail: rekwe@up.poznan.pl (ekonomia, finanse i rachunkowość)

LOKALIZACJA WYDZIAŁU
Wydział Ekonomiczny
Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań

Dlaczego Wydział Ekonomiczny?

Rekrutacja

Dlaczego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu?

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Dział Studiów i Spraw Studenckich, tel. 61 848 70 09
rekrutacja@up.poznan.pl, tel. +48 61 848 7009, 7212

SZCZEGÓŁOWY KONTAKT Z UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM W POZNANIU