Zarządzanie, inżynieria zarządzania, zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia z zarządzania są kierunkiem cieszącym się dużym powodzeniem i dostępnym na większości uniwersytetów, a nawet wyższych szkół technicznych. Jakie są możliwości zatrudnienia dla absolwentów zarządzania? Na jakie zarobki mogą oni liczyć? Jak wyglądają studia i gdzie można studiować zarządzanie w Warszawie? Wszystkie odpowiedzi poniżej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci zarządzania, w toku nauczania, powinni być przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podejmowania pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż, w administracji publicznej czy też organizacjach non-profit.

Stanowiska docelowe dla absolwentów kierunku zarządzanie to stanowiska kierownicze różnych szczebli. Biorąc pod uwagę fakt, że zarządzanie można podzielić na węższe obszary np. zarządzanie w kryzysie, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, absolwenci tego kierunku mogą stać się specjalistami w różnych dziedzinach i pełnić funkcje doradcze.

Zarobki absolwentów zarządzania

Kwestia zarobków absolwentów zarządzania, podejmujących pracę na stanowiskach kierowniczych, nie jest jednoznaczna, a same wynagrodzenia mogą wynosić od ok. 3000 zł do ok. 14 000 zł. Wszystko zależy od wielu zmiennych, które warunkują wielkość wynagrodzenia. Zmienne te, to:

  • wielkość firmy,
  • lokalizacja firmy (region w Polsce i duża/mała miejscowość),
  • branża firmy,
  • szczebel stanowiska,
  • wielkość zespołu,
  • wykształcenie,
  • staż pracy.

Kierownicy w większych firmach, znajdujących się w większych miastach i bardziej rozwiniętych regionach kraju (np. zachodnia część Polski, stolica) mogą liczyć na większe wynagrodzenie. Tak samo, pracownicy niektórych branż, są lepiej opłacani niż innych, np. stosunkowo lepsze zarobki w branży telekomunikacyjnej, nieruchomościach niż administracji, pomocy społecznej. Na korzyść pracownika kierownictwa wpływa również praca na wyższym szczeblu, wyższe wykształcenie (nie tylko magisterskie, warto pomyśleć o studiach podyplomowych, doktoranckich, a nawet o studiach MBA) oraz dłuższy czas pracy.

Przebieg studiów

Studia z zarządzania to z reguły 3-letnie studia licencjackie, zakończone obroną pracy licencjackiej. Uczelnie w ramach kierunku zarządzanie często dają możliwość wyboru specjalności, czyli wybranej dziedziny, która będzie bardziej zgłębiana podczas studiów. Np. na Uniwersytecie Warszawskim są to zarządzanie małym przedsiębiorstwem, w korporacji, w e-gospodarce oraz sektorze publicznym.

Po ukończeniu zarządzania, na pierwszym stopniu, jest możliwe rozpoczęcie studiów magisterskich. Absolwenci zarządzania mogą zdecydować się na kontynuowanie tego samego kierunku lub wybrać inny, najlepiej spokrewniony z zarządzaniem lub zgodny z zainteresowaniami. Jest to ciekawa opcja, ponieważ pozwala na zdobycie wiedzy z innej dziedziny i połączenie jej z wiedzą z zarządzania. Pod uwagę można wziąć np. marketing, Human Relations czy dziennikarstwo.

Wiele osób decyduje się jednak na odwrotny scenariusz – studia na pierwszym stopniu, na innym kierunku, np. logistyka, mechanika, europeistyka, matematyka stosowana, a zarządzanie na studiach magisterskich.

Wymagania rekrutacyjne i harmonogramy rekrutacji dostępne na portalach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni.

Więcej informacji o studiach na stronie Mapa Akademicka.